Privacyverklaring

Uw privacy

Om uw sollicitatie goed te kunnen behandelen, leggen wij gegevens over u vast. Hierbij houden we ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze wet staat waar wij voor moeten zorgen als we uw persoonsgegevens gebruiken. Ook staat erin welke rechten u heeft. De AVG verplicht ons om u schriftelijk informatie te geven over hoe wij met uw gegevens omgaan. Wij doen dit door deze privacyverklaring op onze website te publiceren.

Het gaat over uw gegevens, dus we kunnen ons voorstellen dat u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u bewaren en dat u zelf zeggenschap wilt over uw gegevens. Ook vertellen we u hoe wij de informatie die we over u bewaren, beschermen. Met verschillende beveiligingsmaatregelen zorgen we ervoor dat alleen degenen die bij uw sollicitatie betrokken zijn uw gegevens kunnen bekijken.

Persoonsgegevens van sollicitanten

Welke gegevens bewaart SGZ van sollicitanten:

 • Naam, adres en woonplaats (NAW) gegevens;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • Nationaliteit en geboorteplaats;
 • Telefoonnummers en eventueel e-mail adressen;
 • Gegevens betreffende opleiding, kennis en vaardigheden;

Deze persoonsgegevens heeft de SGZ bij u zelf verzameld. Als de SGZ persoonsgegevens over u wil verkrijgen via een derde, kan dat alleen na toestemming van u. De SGZ zal u daarover aanvullend en conform de geldende wet- en regelgeving informeren.

We verzamelen en bewaren uw gegevens alleen om te beoordelen of u geschikt bent voor een vacante functie.

Bewaartermijn van uw gegevens

Sollicitatiegegevens van sollicitanten die niet zijn aangenomen, worden na het beëindigen van de procedure vrijwel onmiddellijk, maar uiterlijk na vier weken vernietigd. Een uitzondering hierop vormt het bewaren van de sollicitatiegegevens in portefeuille. De betreffende sollicitant moet daarvoor toestemming hebben gegeven.  

Gegevens van sollicitanten die een open sollicitatie sturen, bewaren wij maximaal twaalf maanden. Deze gegevens gebruiken wij alleen om te kijken of vacatures die tijdens de bewaartermijn ontstaan bij u passen.

In een sollicitatieprocedure wordt niet gevraagd naar uw gezondheid of mogelijk gebrek en ook niet naar uw ziekteverzuim in het verleden. U bent wel verplicht hierover in het sollicitatiegesprek zelf informatie te geven als dit van direct belang is voor de functie waarop u solliciteert, bijvoorbeeld omdat u belangrijke onderdelen van deze functie niet kunt uitvoeren vanwege een ziekte of beperking.

Functionaris gegevensbescherming

Betrokkenen kunnen met de functionaris gegevensbescherming contact opnemen over alles wat te maken heeft met de verwerking van hun persoonsgegevens en met de uitoefening van hun rechten op grond van de AVG. De contactgegevens zijn:

Functionaris Gegevensbescherming: Alex Beckers
E-mailadres: fg@sgzoetermeer.nl
Telefoonnummer: 079 – 320 86 86

Uw rechten

Op grond van de AVG heeft u diverse rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • het recht op inzage en kopie;
 • het recht op rectificatie;
 • het recht op gegevenswissing;
 • het recht op beperking van de verwerking;
 • het recht bezwaar te maken tegen de verwerking;
 • het recht op overdraagbaarheid van gegevens.

Binnen een maand nadat de SGZ een verzoek ter uitoefening van één van voorgenoemde rechten van u heeft ontvangen, zal de SGZ u informeren. Daarbij zal de SGZ aangeven of en hoe aan uw verzoek gevolg zal worden gegeven en zo niet, waarom niet. Indien dit in verband met het verzoek noodzakelijk is, kan de SGZ de reactietermijn van een maand verlengen. De SGZ zal in dat geval binnen één maand aan u kenbaar maken binnen welke termijn alsnog inhoudelijk gereageerd wordt. Het uitoefenen van de recht(en) door u is in beginsel kosteloos.

Vraag of klacht

Als u een vraag of klacht heeft over de manier waarop we met uw gegevens omgaan, neemt u dan in eerste instantie contact op de afdeling personeelszaken. Mocht u er met hen niet uitkomen, dan kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming.

Het kan zijn dat u, ondanks de zorgvuldige aanpak van de SGZ, een klacht heeft over de manier waarop de SGZ uw persoonsgegevens verwerkt en/of met uw rechten omgaat. U kunt dan een klacht indienen bij de toezichthouder. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Beveiligingsmaatregelen

Wij doen veel moeite om uw gegevens te beschermen. Alle medewerkers krijgen bijvoorbeeld informatie en uitleg over de privacygevoeligheid van uw gegevens. Ze leren hoe ze zorgvuldig en onder strikte geheimhouding met uw gegevens moeten omgaan. Daarnaast hebben wij onze computersystemen en netwerkverbindingen op verschillende manieren beveiligd tegen onbevoegde toegang. Als er ondanks alle maatregelen toch mensen zonder toestemming of noodzaak in uw gegevens kunnen kijken, melden wij dat onmiddellijk bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Soms geven wij organisaties of leveranciers een opdracht waarvoor zij ook uw persoonsgegevens gebruiken of waardoor zij toegang hebben tot het systeem waarin we uw gegevens bewaren. Dat kan bijvoorbeeld gaan om organisaties die onze computersystemen onderhouden. Ook deze organisaties gaan strikt vertrouwelijk met uw gegevens om, zij gebruiken ze niet voor andere activiteiten dan die waarvoor wij ze opdracht hebben gegeven. We maken met deze organisaties in een contract strikte afspraken over beveiligingsmaatregelen die ze nemen om ongeoorloofd gebruik van uw gegevens te voorkomen. Ook leggen we in dat contract vast dat ze alle werkzaamheden uitvoeren volgens de wet- en regelgeving.